Layout mặt bằng kiểu căn hộ Midtown M8 district 7

By admin,
04:50:23 20/10/2021

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Midtown M8 district 7 bao gồm mặt bằng tổng thể, tầng hầm các tầng liên quan, sẽ đem đến cho khách hàng cách nhìn sơ bộ về The Peak M8 Sakura Parl Midtown

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Midtown M8 district 7 bao gồm mặt bằng tổng thể, tầng hầm các tầng liên quan, sẽ đem đến cho khách hàng cách nhìn sơ bộ về The Peak M8 Sakura Parl Midtown

Để được nhìn thấy vui lòng nhấn vào căn hộ M8 để được nhìn thực tế căn hộ

Mặt bằng tổng thể

Các thông số

Tầng hầm